Regulamin


Zapraszamy do zapoznania sie regulaminem naszego studia:

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.
2. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży.
3. Studio wykonuje wszystkie zabiegi tylko osobom pełnoletnim lub niepełnoletnim za zgodą lub w obecności rodzica.
4. Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi, oraz prawo klienta do wglądu w potwierdzającą sterylność dokumentację Sanepidu.
5. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających.
6. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń grozi trwałą utrata zdrowia.
7. Ceny w studiu ustalane są indywidualnie. Wycena dokonywana jest na podstawie powierzchni tatuażu, złożoności i ilości detali. W przypadku dużych tatuaży na podstawie ilości całodziennych sesji poświęconych na ich wykonanie.
8. Rezerwacja terminu na wykonanie tatuażu może zostać dokonana osobiście lub telefonicznie.
W ciągu 7 dni od ustalenia terminu sesji ,klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku – min 200 zł. Zadatek można wpłacić osobiście w studiu lub przelewem na konto. Po upływie tego czasu termin zostaję anulowany.
Wykonując przelew na konto należy podać: datę i godzinę umówionej wizyty oraz imię artysty, do którego został ustalony termin. Pracuje u nas kilku artystów dlatego znacznie ułatwi nam to pracę. Przelew bez tych informacji nie będzie uwzględniany-wykonamy przelew zwrotny.
Koszt tatuażu po jego wykonaniu uwzględnia wpłacony uprzednio zadatek. Wpłata zadatku jest równoznaczna z Akceptacją Regulaminu.
9. Klient ma prawo do zmiany terminu sesji, nie później niż 2 dni przed ustalonym terminem sesji. Nie przybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia na 2 dni przed wykonaniem zabiegu jest jednoznaczne z utratą dokonanej opłaty.
Klient, który umówił się na termin oraz wpłacił zadatek, lecz nie stawił się ( bez uprzedniego poinformowania ) zobowiązany jest do ponownej wpłaty zadatku jeśli chce umówić się na kolejny termin.
Rezerwacja terminu nie potwierdzona wpłatą zadatku nie jest dla nas wiążąca .
ZADATKI SĄ BEZZWROTNE.
10. W przypadku odwołania sesji z przyczyn losowych ( min 2 dni przed ustalonym terminem ), mozliwe jest wykorzystanie wpłaconego zadatku lub przepisanie go na voucher w terminie późniejszym, jednak nie dłuższym niż rok czasu od poinformowania o nieobecności na sesji.
Vouchery ważne są rok czas od dnia zakupu.
11. Dopuszczalne jest „ studenckie 15 minut spóźnienia”. Po tym czasie termin zostanie anulowany.
12. Projekty wykonujemy na podstawie materiałów i wskazówek podesłanych przez klienta. Projekty przygotowujemy na ok 3 dni przed umówionym termin sesji- NIE WCZEŚNIEJ !!
13. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu. Poprawki wynikające z konieczności dopracowania tatuażu po jego wygojeniu się wykonywane są bezpłatnie , w ramach wykonania tego tatuażu, w okresie nie przekraczającym rok czasu od chwili wykonania tatuażu. Po upływie roku czasu poprawką jest płatna.
14. Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele, ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała. Na życzenie klienta udostępniamy atesty stosowanych w studiu farb.
15. Studio udziela wszystkich informacji na temat gojenia i pielęgnacji wykonanego tatuażu oraz dysponuje kosmetykami szczególnie do tego celu przeznaczonymi.
16. Tatuatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonania tatuażu bez podania przyczyny, co wiąże się ze zwrotem zadatku.
17. Studio zapewnia pełną informację o gojeniu i pielęgnacji tatuażu i piercingu oraz dysponuje kosmetykami szczególnie do tego celu przeznaczonymi.