Regulamin


 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treœcią regulaminu.
 2. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży.
 3. Studio wykonuje wszystkie zabiegi tylko osobom pełnoletnim lub niepełnoletnim za zgodą lub w obecnoœci rodzica.
 4. Studio zapewnia sterylnoœć używanych do zabiegów narzędzi, oraz prawo klienta do wglądu w potwierdzającą sterylnoœć dokumentację Sanepidu.
 5. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, œrodków psychoaktywnych i odurzających.
 6. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń grozi trwałą utrata zdrowia.
 7. Ceny w studiu ustalane są indywidualnie. Wycena dokonywana jest na podstawie powierzchni tatuażu, lub w przypadku dużych tatuaży na podstawie iloœci całodziennych sesji poœwięconych na ich wykonanie.
 8. Rezerwacja terminu na wykonanie tatuażu może zostać dokonana osobiœcie lub telefonicznie. Po ustaleniu terminu sesji klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokoœci 50 lub 100 zł, koszt tatuażu po jego wykonaniu uwzględnia wpłacony uprzednio zadatek. Wpłata zadatku jest równoznaczna z Akceptacją Regulaminu.
 9. Klient ma prawo do zmiany terminu sesji, nie póŸniej niż 2 dni przed ustalonym terminem sesji. Nie przybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia na 2 dni przed wykonaniem zabiegu jest jednoznaczne z utratą dokonanej opłaty.
  Klient, który umówił się na termin oraz wpłacił zadatek, lecz nie stawił się ( bez uprzedniego poinformowania ) zobowiązany jest do ponownej wpłaty zadatku jeœli chce umówić się na kolejny termin.
 10. Rezerwacja terminu nie potwierdzona wpłatą zadatku nie jest dla nas wiążąca .
  W przypadku rezygnacji z wykonania tatuażu w Studiu Craft zadatek pokrywa koszty wykonania projektu .
 11. Studio nie ponosi odpowiedzialnoœci za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu. Poprawki wynikające z koniecznoœci dopracowania tatuażu po jego wygojeniu się wykonywane są bezpłatnie, w ramach wykonania tego tatuażu.
 12. Studio nie ponosi odpowiedzialnoœci za sposób zachowania się barwników na ciele, ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała. Na życzenie klienta udostępniamy atesty stosowanych w studiu farb.
 13. Studio udziela wszystkich informacji na temat gojenia i pielęgnacji wykonanego tatuażu oraz dysponuje kosmetykami szczególnie do tego celu przeznaczonymi.
 14. Tatuatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonania tatuażu bez podania przyczyny, co wiąże się ze zwrotem zadatku.
 15. Studio zapewnia pełną informację o gojeniu i pielęgnacji piercingu oraz dysponuje kosmetykami szczególnie do tego celu przeznaczonymi.
 16. W studiu możliwe jest miejscowe znieczulenie danego obszaru skóry,miejsca, w którym ma być wykonany tatuaż. Przed zastosowaniem znieczulenia klient musi podpisać oœwiadczenie,że nie jest uczulony na miejscowe œrodki znieczulające. Jakiekolwiek powikłania wynikające z braku wiedzy klienta o swoim stanie zdrowia klient bierze na swoja odpowiedzialnoœć.